Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Eens aanvaard door de besteller primeren deze algemene voorwaarden. Aanvaarding blijkt uit ondertekening van de bestelbon.

Facturen voor levering van goederen, prestaties en voorgeschoten kosten worden aan de besteller aangerekend volgens de bestelling door deze laatste bij de uitvaartondernemer geplaatst. Er wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt voor de door de besteller geplaatste bestellingen na opmaak van de bestelbon, voor alle bijkomende kosten betaald door de uitvaartondernemer in opdracht van de besteller alsook voor wijziging van de bestelling in functie van de laatste wilsbeschikking van de overledene.

Klachten betreffende geleverde goederen en/of prestaties dienen te geschieden bij aangetekend schrijven binnen de 21 dagen na de levering of prestatie. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog aanvaard kunnen worden.

Alle bestellingen worden door de besteller geplaatst in eigen naam, met uitsluiting van zaakwaarneming en met sterkmaking van de besteller voor de erfgenamen. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de besteller solidair borg staat voor betaling van de facturen van de uitvaartondernemer door de erfgenamen.

Alle facturen zijn contant betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum ter zetel van de uitvaartondernemer. Niet-betaling op de vervaldag, brengt van rechtswege, automatisch en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar mee. Bovendien zal het factuurbedrag uit hoofde van onherroepelijk schadebeding verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 50. De besteller heeft in gebeurlijk geval recht op een gelijkwaardige vergoeding ten laste van de uitvaartondernemer die in gebreke zou blijven zijn verbintenissen na te komen.

Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de besteller of in geval van gerechtelijke ontbinding lastens de besteller, zal de besteller gehouden tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 20% van de totale prijs van de bestelling, met een minimum van 500,00 EUR en dit bovenop de betaling van de reeds geleverde goederen en prestaties of reeds voorgeschoten kosten. De besteller heeft in gebeurlijk geval recht op een gelijkwaardige vergoeding te betalen door de uitvaartondernemer in geval de overeenkomst door deze laatste wordt verbroken of in zijn nadeel gerechtelijk wordt ontbonden.

Partijen erkennen dat de overeenkomst onmiddellijk wordt beëindigd in geval de overledene bij laatste wilsbeschikking een andere uitvaartondernemer heeft aangeduid. In dat geval zal de besteller aan de uitvaartondernemer vergoeding verschuldigd zijn voor alle reeds geleverde goederen en prestaties en de reeds voorgeschoten kosten.

De uitvaartondernemer zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout van zijnentwege en/of van zijn aangestelde(n). Hij is enkel aansprakelijk in geval van zware fout/opzet, in welk geval zijn aansprakelijkheid in elk geval beperkt is tot een bedrag van 750,00 EUR.

Alle betwistingen zullen beslecht worden door de rechtbanken te Antwerpen.